کارکنان پست آذربایجان شرقی با ترافیک هشت میلیون مرسوله صادره و وارده در ۹ ماهه امسال، فعالیت زیادی برای ارایه خدمات به مردم در شرایط کرونایی انجام داده اند.

فعالیت مضاعف کارکنان شرکت پست در روزهای کرونایی
فعالیت مضاعف کارکنان شرکت پست در روزهای کرونایی
فعالیت مضاعف کارکنان شرکت پست در روزهای کرونایی
فعالیت مضاعف کارکنان شرکت پست در روزهای کرونایی
فعالیت مضاعف کارکنان شرکت پست در روزهای کرونایی
فعالیت مضاعف کارکنان شرکت پست در روزهای کرونایی
فعالیت مضاعف کارکنان شرکت پست در روزهای کرونایی
فعالیت مضاعف کارکنان شرکت پست در روزهای کرونایی
فعالیت مضاعف کارکنان شرکت پست در روزهای کرونایی
فعالیت مضاعف کارکنان شرکت پست در روزهای کرونایی