تحقق رونق تولید بیش از هر چیز نیاز به عزم عمومی دارد.