به گزارش صنعت خبرلری درحالی که توسعه شهرک های صنعتی در دورافتاده ترین نقاط استان تبلیغ میشود اما در محدوده تبریز شهرک شهید قاسم سلیمانی حتی راه دسترسی مناسب ندارد.
فعالان صنعتی برای رسیدن به این شهرک از مسیر اتوبان سهند باید یک کیلومتر و نیم راه طی کنند و داخل شهرک نیز راه های مناسب وآسفالتی وجود ندارد.
نبود تابلوهای دسترسی و راهنما از دیگر مشکلات این شهرک است که بسیار اولیه و ساده است.