شرایط اقتصادی معدن کاران را با بحران بیکاری روبرو کرده است.