معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد پیشرفت طرح جامع مالیاتی اعلام کرد این طرح با عقب ماندگی قابل توجهی روبرو بوده که منجر به نگرانی وزیر اقتصاد شده است.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد از روند اجرای هوشمند سازی نظام مالیاتی ابراز نگرانی کرده و خواستار بررسی این مسئله از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی شد.

موضوع از این قرار است که اواخر سال ۹۸  کارشناسان معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد از پروژه نهایی سازی طرح جامع مالیاتی (توسعه نظام اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقای اشراف اطلاعاتی) بازدید میدانی کرده و گزارش نظارتی به وزیر اقتصاد ارائه دادند.

آمار و اطلاعات ارائه شده، هشدار گونه بوده که بسیاری از بخش‌‌ها و زیرمجموعه‌های نظام جامع مالیاتی به اهداف ترسیمی دست پیدا نکرده است.

نگرانی وزیر اقتصاد از وضعیت طرح جامع مالیاتی +سند