مسجد حسن پاشا در قلب تبریز چند سال است که در روند بازسازی قرار گرفته اما هنوزنتیجه ای حاصل نشده است.