هزینه‌های متفاوت ایجاد یک فرصت شغلی در صنایع مختلف استان موضوعی است که تا کنون به آن توجه نشده است در حالی که هزینه اشتغال در کشورهای توسعه یافته نزدیک به صفر بوده و بیشتر از استفاده از خدمات متمرکز است در کشورهای در حال توسعه اشتغال زایی با هزینه های هنگفتی مانند ایجاد صنایع پر هزینه انجام میشود.اشتغال زایی جدید باید دارای چند ویژگی مهم  مانند سهم بالای بخش خدمات، سهم بالای نیروی کار زنان و جوانان و همچنین احتمال افزایش سهم بخش غیررسمی باشد.

تحولات جمعیتی، توانمندی نیروی انسانی، رقابتمندی و توانمندی بنگاه‌ها، فضای کسب و کار، نظام آموزشی، تحولات بخش‌های مختلف، بازارهای مالی، روابط خارجی و تحریم‌ها و سیاست‌های پولی و مالی عوامل مؤثر بر اشتغال و بیکاری  استان هستند که مجموع این برآیندها موجب افزایش بیکاری در استان شده است. با توجه به اینکه رفع هر یک از این موانع می تواند منجر به تولید اشتغال شود باید در گام نخست به فکر رفع موانع کم هزینه و پر بازده تر بودبه عنوان مثال توانمند سازی بنگاه های اقتصادی با کاهش پیچ و خم های اداری می تواند سریعتر از راهکارهای دیگر به نتیجه برسد و با هزینه کم موجب اشتغال زایی بیشتر در استان شود.روش دیگر انعطاف سیستم بانکی استان در اعطای تسهیلات به مشاغل زود بازده است که در سالجاری می توان با نگاه ویژه اقدام کرد.

صابر غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد