بارش برف امسال در تبریز بسیار کم شده و اینبار در اخرین روزهای زمستان شهر کمی سفید پوش شده تبریز برفی در ۲۳ دی ماه از فراز طبقه ۱۱ هتل گسترش عکس از وحید خوش زرع