پرداخت كارمزد كارگزاران شركت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

کارمزد مهر ماه سالجاری کارگزاران توزیع کود های شیمیایی استان آذربایجان شرقی پرداخت شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مهندس سعید ظفر بخش ذیحساب و مسئول امور مالی استان ضمن بیان این مطلب افزود:

مبلغ نهصدو بیست و شش میلیون ریال از بابت کارمزد فروش کودهای شیمیایی در مهر ماه سالجاری به حساب کارگزاران طرف قرارداد این شرکت واریز گردید.