نشست خبری استاندار، با حضور تعدادی از خبرنگاران در سالن جلسه کاخ استانداری برگزار شد.