چطور ماها وقتی میریم واسه وام

انگار داریم میریم برای اعدام

ازت میخوان سفته و چندتا ضامن

می شی به هر ناکسی دست به دامن

سود که نگو سر میکشه تا فلک

مجبور می شی به صدهزارجور کلک

حالا شما باید قضاوت کنین

خنده به این همه شقاوت کنین

index