پژوهش و توسعه  مبتنی بر مولفه های علمی یکی از راه کاری توسعه ورزش استان در سالهای گذشته بوده است.

صنعت تبریز ، این موضوع سبب شده تا ورزش استان روند قابل قبولی را در دوره اخیر مدیریتی تجربه کند. توجه به استاندارد سازی در زمینه آموزشهای ورزشی و توسعه متناسب با نیاز ورزش استان و حضور کارشناسان خبره دانشگاهی در میادین و هیئت های ورزشی از ثمرات این رویکرد است. بااینحال برخی ورزشکاران استان که جزو نخبگان دانشگاهی هم هستند همچنان از عدم توجه کافی به مسائل علمی  در رویکرد ورزشی ناخرسند هستند. آنان انتظار دارند تا اساتید برجسته دانشگاهی سهم بیشتری در مشاوره دهی به مدیران ورزشی استان داشته باشند.   بهمن مددی، رئیس گروه آموزش و پژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان ه بیان  برنامه های آموزشی و پژوهشی سال ۱۳۹۶  این اداره کل پرداخته است .

برنامه های آموزشی و پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان استان امسال در چه محدوده ای برگزار میشود.آیا این برنامه ها تنها مختص تبریز است یا در شهرهای دیگر هم برنامه های پژوهشی اجرایی می شود؟

نه خیر این برنامه ها تنها مختص مرکز استان نیست بلکه این برنامه ها در گستره استانی وشهرستانی  از طریق ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و هیأت های ورزشی استان و شهرستان ها انجام خواهد پذیرفت.

یکی از مهمترین خواسته های ورزشکاران استان توجه به استاندارد آموزشی و همراهی این آموزشها با موارد تعیین شده در سطوح عالی کشوری است. در این زمینه گروه آموزش و پژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان چه برنامه ریزی هایی دارد؟

در سال جاری فرآیند چرخه استاندارد آموزش اجرایی می شودد و   تعامل بیشتری  با دفتر برنامه ریزی آموزشی در خصوص اجرای برنامه های آموزشی وزارت ورزش و جوانان مبتنی بر استانداردهای لازم صورت خواهد گرفت. همچنین تعامل با مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت در خصوص اجرای برنامه های پژوهشی وزارت ورزش و جوانان نیز در اولویت قرار دارد.

جای خالی اساتید و تحقیقات دانشگاهی در برنامه های ورزشی استان در سال جاری تا چه حد امکان پر شدن دارد؟

یکی از مهمترین موارد ضرورت نیازسنجی پژوهشی است این موضوع امسال  از هیئت های ورزشی استان و مراکز آموزش عالی دانشگاه ها و صاحب نظران و کارشناسان ورزش استان به صورت جدی تری دنبال می شود. این موضوع این امکان را به وجود می آورد که مسیر حرکت ورزش استان علمی تر و متناسب با نیازها باشد.

اجرای پژوهش های کاربردی با همکاری صاحب نظران و کارشناسان ورزش استان و مراکز آموزش عالی و دانشگاهها و تعامل با مراکز آموزش عالی و دانشگاه های استان در خصوص اجرای تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی نیز در همین راستا است.

با توجه به مشکلات مالی و کمبود اعتبارات بخش دولتی و از سوی دیگر توانمندی بخش خصوصی در زمینه ورزش آیا برنامه هایی برای تقویت حضور بخش خصوصی در زمینه آموزشی و پژوهشی در سال جاری وجود دارد؟

بله در سال جاری همکاری با واحدهای آموزشی بخش خصوصی برای  اجرای دوره های مورد نیاز آموزشی و پژوهشی  ورزش استان  تقویت خواهد شد البته در این زمینه نظارت بر اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی  نیز تشدید میشود تا آموزشها دچار افت کیفی نشوند.

همچنین  با توجه به ظرفیت هیئت های ورزشی  برگزاری دوره های مربیگری و داوری با همکاری هیئت های ورزشی استان  نیز انجام می شود.

یکی از راهکارهای توسعه پژوهش برگزاری منظم سمینارهای آموزشی و پژوهشی است در این زمینه برنامه گروه آموزش و پژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان چیست ؟

برگزاری دوره های دانش افزایی ، کارگاه های آموزشی و همایش های علمی – تخصصی همانند سالهای اخیر مورد توجه است همچنین تشکیل جلسات شورای پژوهش و فناوری و شورای راهبردی ورزش استان و ارائه پیشنهادات اثرگذار بر روند رشد ورزش استان از سوی گروه آموزش و پژوهش صورت خواهد گرفت.

تدوین برنامه  عملیاتی و راهبردی ورزش استان دغدغه جدی ورزشکاران است در سال ۹۶ در این زمینه چه اقداماتی صورت می گیرد؟

تدوین این برنامه ها نیاز به کار جمعی دارد و گروه آموزش و پژوهش این اداره کل نیز به به تدوین برنامه های عملیاتی و راهبردی ورزش استان در سال ۱۳۹۶ کمک خواهد کرد. امید می رود با رویکرد علمی در این زمینه بتوان گامهای موثری برداشت. بر همین اساس نتایج تحقیقات اجرا شده در تدوین این برنامه ها بی تاثیر نخواهد بود.