طرح سد خدا آفرین و قیز قلعه سی که در اختیار شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی بود با دستور مقامات وزارت نیرو به شرکتی در تهران با عنوان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران منتقل شد.

به گزارش صنعتییمیز ، طی دستوری که از طریق وزارت نیرو در تهران اتخاذ شده اجرای طرح سد خدا آفرین و قیز قلعه سی از شرکت آب و فاضلاب استان سلب شده  ودیگر این شرکت حق برگزاری مناقصه  وعقد قرار داد را ندارد.

به عبارت دیگر بودجه ای که برای این سد در نظر گرفته شده بود  از طریق شرکت مستقر در تهران هزینه می شود از دست آب منطقه ای و استان خارج می شود.

با این اقدام امکان فعالیت شرکتهای بومی و درآمد زایی برای استان نیز کاهش خواهد یافت.

آبببب