جشنواره خرید زمستانی ارس از هشتم دی ماه آغاز و تا ۱۶ اسفند ادامه خواهد داشت.