مدیر عامل چسب هل می گوید: آدمکی که به صورت معکوس و از پا در کارخانه آویزان شده نشانه استحکام چسب هل است. اما لباس کارگر این آدمک را تعویض می کنیم.

به گزارش صنعت تبریز ، تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور دارای بیشترین واحد صنعتی در شمالغرب کشور بوده و بیش از ده هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک در تبریز و شهرهای اطراف آن وجود دارد. جمعیت کارگری این استان نزدیک به یک میلیون نفررا شامل می شود که در کارگاه ها و کارخانه های مختلف مشغول به کار هستند. بخشی از این جمعیت کارگری نیز در کارگاه های انفرادی مشغول به کار هستند. رکود بی سابقه اقتصادی و تعطیلی واحدهای صنعتی موجب بیکاری  کارگران زیادی شده و در نتیجه بر جمعیت جویای کار استان افزوده شد. این شرایط بهترین موقعیت را برای مالکان سودجوی برخی کارخانه ها  فراهم آورد تا با قوانین خود خوانده و سختگیرانه تری کارگران را به کار بگیرند. بسیاری از کارگران قراردادی اخراج  ونیروهای جدیدی استخدام شدند که مجبور به امضای قراردادهای جدیدی بودند که شرایط کاری برای آنان را سخت و سختر می نمود. در این میان سکوت معنی دار مراکز مدعی دفاع از حقوق کارگران نیز آزار دهنده بود و بنا به گفته تعدادی از کارگران شاکی ، مسئولان تشکلهای کارگری ، آنان را دعوت به پذیرش شرایط و حفظ کار خود می نمودند. در این میان   شهروندان تبریزی  در ماه های گذشته با تبلیغات گسترده یک چسب  در شهر مواجه شدند. تقریبا اکثر پل های عابر گذر و تقاطع های غیر هم سطح داخل و خارج شهر چسبی را تبلیغ می کرد که جوانی  را با قطعه الماسی در دست و چند مدل چسب رنگارنگ نشان می داد. عکس جوانی که  بعدها گفته شد ، متعلق به صاحب کارخانه خلیل نظری است. تبلیغات گسترده چسب هل را در  حال حاضر نیز این تبلیغات را می توان در جای جای شهر مشاهده کرد اما به مدد همین تبلیغات این چسب توانست در قفسه  ابزار فروشی های تبریز و استان جایی برای خود پیدا کند و در کنار رقبای قدر و سنتی خود حضور پیدا کند. کارخانه چسب هل با حدود ۵۰۰کارگر به عنوان یک واحد نمونه تا بدانجا  مطرح شد  که رحیم شهرتی فر ، فرماندار تبریز برای بازدید و تبریک به مدیریت این کارخانه راهی آن شد و اتفاقا در زمانی از کارخانه بازدید کرد که نماز جماعت در این کارخانه در حال اقامه بود. به غیر از تیم همراه فرماندار چند عکاس و پرسنل کارخانه نیز که توانسته بودند در شلوغی این بازدید تلفن همراه دوربین دار خود را در سالن بچرخانند ، عکسهایی انداختند.

خلیل نظری مدیر عامل چسب هل در مورد حاشیه های مطرح در مورد این کارخانه و از جمله آدمک اویزان  می گوید: آدمکی که به صورت معکوس و از پا در کارخانه آویزان شده نشانه استحکام چسب هل است. اما لباس کارگر این آدمک را تعویض می کنیم.