بام سبز ،‌یادم تو را فراموش

بام سبز ،‌یادم تو را فراموش

پای حرف بسیاری از قدیمهای تبریز را که بشینی بیشترشان از باغ های فراوان اطراف و داخل تبریز می گویند که این شهر را چون نگینی در میان گرفته بودند ، باغاتی که تا 70 درصد ، حتی بیشتر از فضای شهر را در برگرفته بود و درخت و درختکاری...

ادامه مطلب ...