صبر سدمهادباد برای آغوش مادر لبریز شد

صبر سدمهادباد برای آغوش مادر لبریز شد

علی رغم اینکه آب پشت سد مهادباد به حد سرریز و خطرناک برای مردم منطقه و اهالی  رسیده و میزان آب ورودی به این سد چهار برابر شده اما در حدود بیست روز  اخیر تنها 40 میلیون متر مکعب از آب پشت این سد  آنهم به اجبار  برای احیای...

ادامه مطلب ...