صنعتیمیز از خرید خانه و ملک تبریزیها در خارج گزارش می دهد

صنعتیمیز از خرید خانه و ملک تبریزیها در خارج گزارش می دهد

خرید ملک و خانه در آنسوی مرزها و در کشورهایی که با مردم آذربایجان اشتراکات فرهنگی و زبانی دارند، در ماه‌های اخیر رو به فزونی نهاده است به گزارش صنعتیمیز ، خرید ملک و خانه در آنسوی مرزها و در کشورهایی که با مردم...

ادامه مطلب ...