كاربردهاي روانشناسي در محيط های کار و صنعتی

كاربردهاي روانشناسي در محيط های کار و صنعتی

صنعت تبریز : در روانشناسي صنعتي با بررسي رفتار آدمي و كاربرد حقايق روانشناسي در حل مسايل انساني در سازمانها سروكار داريم . براي روانشناسي صنعتي يافته هاي روانشناسي به صورت نظريه ها و روابط علّي بين محرك و پاسخ مطرح...

ادامه مطلب ...