فرمانداری تبریز در نامه ای به شورای شهر تبریز نسبت به بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تبریز ایرادتی وارد کرد.

به گزارش صنعت خبرلری، دراولین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز در سال ۱۴۰۰ نامه فرمانداری تبریز درزمینه ایرادات بودجه ۶ هزار میلیاردی شهرداری تبریزدر ۱۵ ماده قرائت شد.

 در نیمه اسفند سال گذشته کلیات این بودجه در صحن شورا  به تصویب رسیده بود. سال گذشته بودجه شهرداری تبریز در آخرین روزهای اسفند به تصویب نهایی فرمانداری رسیده بود.

گفتنی است بودجه نهایی باید  با حضور اعضای هیات تطبیق و رفع ایرادات، با تایید فرماندار تبریزبه تصویب نهایی برسد