صحنه اسید پاشی در مرند با حضور مجرم اسید پاش و مسئولان نظامی و قضایی بازسازی شد.
به گزارش صنعت تبریز ، اسید پاشی در مرند طی سالجاری و سال گذشته برای سومین بار تکرار شده و این در حالی است که در هر یک از این موارد قربانیان دچار جراحتهای شدیدی می شوند.
اما امروز نیز در ادامه تحقیقات قضایی صحنه اسید پاشی در مرند با حضور مجرم اسید پاش و مسئولان نظامی و قضایی بازسازی شد.
photo_2015-11-01_14-16-13

عکس : احمدی خبرنگار