بیشترین سکه های بدون تکرار در تبریز و توسط یک مجموعه دار ۳۲ ساله نگهداری میشود.

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید فرستنده* پست الکترونیک

کد امنیتی ارسال یادداشت