رهاسازی ۱۰ میلیون مترمکعب از آب سد قلعه‌چای عجب‌شیر به دریاچه ارومیه از هشتم فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده و تا یک ماه ادامه می‌یابد.

رهاسازی ۱۰ میلیون مترمکعب از آب سد قلعه‌چای به دریاچه ارومیه
رهاسازی ۱۰ میلیون مترمکعب از آب سد قلعه‌چای به دریاچه ارومیه
رهاسازی ۱۰ میلیون مترمکعب از آب سد قلعه‌چای به دریاچه ارومیه
رهاسازی ۱۰ میلیون مترمکعب از آب سد قلعه‌چای به دریاچه ارومیه
رهاسازی ۱۰ میلیون مترمکعب از آب سد قلعه‌چای به دریاچه ارومیه
رهاسازی ۱۰ میلیون مترمکعب از آب سد قلعه‌چای به دریاچه ارومیه
رهاسازی ۱۰ میلیون مترمکعب از آب سد قلعه‌چای به دریاچه ارومیه
رهاسازی ۱۰ میلیون مترمکعب از آب سد قلعه‌چای به دریاچه ارومیه
رهاسازی ۱۰ میلیون مترمکعب از آب سد قلعه‌چای به دریاچه ارومیه
رهاسازی ۱۰ میلیون مترمکعب از آب سد قلعه‌چای به دریاچه ارومیه
رهاسازی ۱۰ میلیون مترمکعب از آب سد قلعه‌چای به دریاچه ارومیه