در آستانه تبریز ۲۰۱۸ کوچه های تاریخی تبریز همچنان میهمان زباله هایی است که باکس های زباله تاب آنها را ندارد

به گزارش صنعت تبریز یکی از مخاطبان همشهری عکسهایی از زباله های تبریز در منطقه تاریخی شتربان تبریز و کوچه های این منطقه ارسال کرده است.