کارگران مجتمع فولاد در بناب

۱

کارگران مجتمع فولاد در بناب

۲

کارگران مجتمع فولاد در بناب

۳

کارگران مجتمع فولاد در بناب

۴

مجتمع فولاد در بناب

۵

حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح مجتمع فولاد در بناب

۶

مجتمع فولاد در بناب

۷

حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح مجتمع فولاد بناب

۸

افتتاح مجتمع فولاد در بناب

۹

افتتاح مجتمع فولاد در بناب

۱۰

افتتاح مجتمع فولاد در بناب

۱۱

حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح مجتمع فولاد در بناب

منبع: فارس