سفارش شرف الشمس براي ١٩ فروردين و حكاكي بر روي مدال و انگشتر را می توانید در نقاط مختلف بازارتبریز از جمله بازار کره نی خانه تهیه کنید.

این سنگ با قیمتی مابین ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان قابل تهیه است و حتما باید درروز ۱۹ فروردین و قبل از اذان ظهر انجام شود.

نکته ای در باره تأثیر نقش شرف الشمس
آثار و تأثیراتی که برای نقش شرف الشمس(که اسم اعظم است) و اسم اعظم و بعضی از دعاها گفته شده قطعی نیست و حتمیت ندارد؛ یعنی چنان نیست که هر کس این نقس یا اسم اعظم و یا دعا را در پیش خود دارد آثار مذکور ظهور داشته باشد بلکه بستگی به طهارت باطنی نویسنده آنها دارد و همچنین قابلیت نگه دارنده که اهل ایمان و عمل صالح باشد وگرنه در فاقد آنها تأثیری نخواهد داشت، مثلا بی نمازی و خلافکاری نقش شرف الشمس را بر نگین انگشتری حک کرده و بر انگشت خود کند آثاری بر آن بار نخواهد شد باید صاحب انگشت نیز اهلیت آن نقش و اسم اعظم را داشته باشد و در عمل به آن معتقد باشد و تأثیر دعا هم همین طور است و چنین نیست هر کسی دعای گشایش همراه خود داشته باشد به گشایش برسد؛ چنانکه حافظ شیرین سخن گوید:
گر انگشت سلیمانی نباشد     چه خاصیت دهد نقش نگینی