بافت فرش روی سفال هنری در حال رشد و بالندگی

بافت فرش روی سفال هنری در حال رشد و بالندگی

قالی بافی در آذربایجان ریشه كهن دارد، تامین مواد اولیه و سهولت دستیابی به ضرورتهای این حرفه نسبت به سایر مناطق ایران بیشتر بوده و تبریز را نه تنها بازار فرش بلكه بازار مناسبی برای سایر تولیدات در قرون میانه ساخته...

ادامه مطلب ...