ا

شهردار ملکان: باجانمایی محل جدیدی برای بازار هفتگی ملکان مشکل ترافیک شدید در جاده های روستایی ملکان حل میشود.

بازارهای هفتگی استان یکی از محبوبترین بازارها برای دوره گردها و فروشندگان وانتی است. در هر روز از هفته در شهرهای مختلف استان و حاشیه این شهرها بازارهای هفتگی برپا میشود و وانت بارها از خود آن شهر یا شهرهای دیگر حتی استانهای مجاور به این بازارمی آیند. شنبه بازار ملکان به واسطه قرار گیری این شهر در بین دو استان آذربایجان شرقی و غربی و نزدیکی به مرزهای غربی کشور اهمیت زیادی از نظر تجاری داردولی مشکل عمده این بازار ایجاد ترافیک شدید در جاده های روستایی منتهی به این بازار است که زندگی عادی شهروندان  را مختل کرده است. وحیدبنایی شهردار ملکان در این زمینه بیشتر توضیح می دهد.

شهروندان ملکانی ساکن محدوده این بازار از مکان یابی این بازاردر سالهای اخیر گله مند هستند به اعتقاد آنان این بازارباید در مسیری دیگر جانمایی میشد تا ترافیک سنگین منتهی به ۵ روستای واقع در این مسیر شکل نگیرد.حدود ۱۰ هزار نفر هر هفته درگیر مشکل ترافیک در این مسیر هستند.

با توجه به بررسیهای صورت گرفته محل دیگری که برای خرید و فروش کسبه هم مشکلی نداشته باشد در نظر گرفته شده و به زودی جابجایی این بازار هفتگی صورت خواهد گرفت.

نتقال بازار هفتگی ملکان

درخواست ما از فعالان این هفته بازار همکاری برای جابجایی سریع به این بازار است. این بازار هفتگی بوده و میتوان به سرعت شناسایی و مورد توجه هم قرارگیردو تردد آسانتر به آن رونق این هفته بازار را هم در پی خواهد داشت.