پیشنهاد عجیب شهردارتبریزدر جلسه شورای شهر

شهردار تبریز در جلسه شورای شهر تبریز با قبول ساخت و ساز غیر مجاز در تبریز نقص قانون را موجب این تخلفات دانست و تاکید کرد: تخریب در ساخت و سازهای خلاف چون موجب نابودی سرمایه ملی میشود با اخذ جرایم در کمیسیون ماده ۱۰۰ جبران میشود وبرای جلوگیری ازاینکارازشهروندان چک تضمینی بگیریم.

به گزارش صنعت خبرلری  ، جلسه امروز شورای شهر تبریز تحت الشعاع تخلفات صورت گرفته در ساخت و ساز غیر مجاز در تبریز ودریافت هزینه های اضافی ازشهروندان بود.

موضوعی که از دیر باز مطرح بوده و تخلف ساخت و ساز به منبع درآمدی برای شهرداری مبدل شده که از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ جبران می شود.

شهردار تبریزدرجلسه امروز شورا اخذ چک یا سفته به عنوان ضمانت عدم تخلف را مطرح کرد و گفت: نقص در قانون موجب ساخت و ساز غیر مجاز در تبریز می شود و چه اشکالی دارد تا از دریافت کنندگان پروانه ساختمانی چک تضمینی بگیریم تا تخلفی صورت نگیرد.

شهین باهر با قبول ساخت و ساز غیر مجاز در تبریز نقص قانون را موجب این تخلفات دانست و تاکید کرد: تخریب در ساخت و سازهای خلاف چون موجب نابودی سرمایه ملی میشود با اخذ جرایم در کمیسیون ماده ۱۰۰ جبران میشود.

این پیشنهاد شهردار با مخالفت دبیری رئیس شورای شهر مواجه شد و وی دریافت چک را رد کرد.

وی همچنین خواستار بررسی نحوه فروش تراکم غیر مجاز از سوی شهرداری و عودت وجه به شهروندانی شد که مبالغ اضافی به شهرداری پرداخت کرده اند.

محرم محمد زاده عضو شورای شهر هم برای حل موضوع ساخت و ساز غیر مجاز در تبریز پیشنهاد کرد تابرای حمل مصالح ساختمانی در تبریز مجوز صادر شود تا مشخص شود مصالح به کدام مقصد بارگیری میشود و ازاین طریق از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

نیکو خصلت دیگر عضو شورا هم پیشنهاد دیگری مطرح کرد پیشنهادی که در بلند مدت می تواند موثر باشد.

وی گفت: تشکیل کمیسیونی برای احیای شهر تبریز و نگاه نو برای مرکز شهر تبریز از جمله بازار می تواند راهگشا باشد چرا که وضعیت فعلی بازار در شان شهر و مردم تبریز نیست و باید نوسازیهایی در بازار صورت گیرد که وضعیت فعلی تراکم  فروشی در این زمینه موثر نیست.

در ادامه جلسه امروز شورا نحوه تراکم فروشی درتبریز مورد بازنگری قرار گرفت و بخشهایی از نحوه تراکم فروشی و موارد قانونی آن اصلاح شده و مقرر شد مبالغی که بابت تخلف تراکم فروشی ازشهروندان دریافت شده به آنان عودت داده شود.