پدرانی که تا دیروز نان آور خانواده بودند در کهنسالی به فراموشی سپرده میشوند.