بانک مرکزی در گزارشی دارایی ها و بدهی های بانکها و موسات اعتباری غیربانکی نیز رقم بدهی بخش دولتی در ۱۱ ماهه ابتدای سال گذشته ۹۸۲۱۷۷.۹ میلیارد ریال با رشد ۳۱.۷ درصدی در مدت یکسال و بدهی به بانک مرکزی۸۴۹۶۸۲.۳ میلیارد ریال با رشد ۳۶.۹ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال قبل از آن نشان داده می شود.
به گزارش صنعیتیمز ، بر اساس این گزارش بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری (بدون سود آتی) در پایان بهمن ماه ۹۳ معادل ۵۱۸۶۸۸۹.۰ میلیارد ریال با رشد ۱۳.۹ درصدی نسبت به پایان اسفندماه گذشته و سپرده های بخش غیردولتی ۶۷۱۳۳۲۹.۱ میلیارد ریال با رشد ۱۹.۶ درصدی اعلام شد.

بانک مرکزی  آخرین رقم نقدینگی مربوط به پایان بهمن ماه امسال را ۷۰۰۰۵۶۷.۱ میلیارد ریال، با رشد ۲۱.۷ درصدی نسبت به پایان بهمن ماه سال گذشته و رشد ۱۷.۷ درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ اعلام کرد. همچنین نقدینگی در ۱۱ ماه منتهی به ماه مورد گزارش ۱۰۵۲۷۱۳.۶ میلیارد ریال رشد داشته است.

حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال گذشته ۲۸۷۲۳۸.۰ میلیارد ریال با کاهش ۴۸۰۶۰.۵ میلیارد ریالی و رشد نزولی ۱۴.۳ درصد بوده است. در این مدت هم حجم پول کاهش داشت.

حجم پول در این مدت ۱۱۱۴۵۸۴.۳ میلیارد ریال با کاهش ۷۷۷۴۶.۵ میلیارد ریال و رشد کاهنده ۶.۵ درصد بوده است، اما حجم شبه پول دراین مدت ۵۸۸۵۹۸۲.۸ میلیارد ریال با افزایش ۱۱۳۰۴۶۰۱ میلیارد ریال در ۱۱ ماه و رشد ۲۳.۸ درصد اعلام شد.

گزارشات بانک مرکزی نشان می دهد که بانکها و وموسسات اعتباری در ۱۱ ماه ابتدای سال گذشته ۵۷۱۲۳۸۳.۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداختند که رشد ۱۴.۳ درصدی نسبت به پایان اسفندماه ۹۲ دارد. سهم بانکهای تجاری از این تسهیلات ۹۲۹۸۲۹.۵ میلیارد ریال، سهم بانکهای تخصصی ۱۵۸۴۹۲۲.۱ میلیارد ریال و بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری هم ۳۱۹۷۶۳۲.۰ میلیارد ریال بود.

وضعیت بودجه عمومی دولت

بانک مرکزی در جدیدترین گزارشات خود درباره وضعیت بودجه عمومی دولت، رقم درآمد دولت در ۱۱ ماه ابتدای سال ۹۳ را ۸۱۹۴۱۴.۱ میلیارد ریال و رقم پرداخت های هزینه ای (جاری) را ۱۲۶۳۰۴.۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

همچنین میزان واگذاری دارایی های سرمایه ای در این مدت ۵۶۰۴۱۸.۴ میلیارد ریال، تملک دارایی های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) ۲۵۳۹۴۸.۷ میلیارد ریال و خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای هم ۳۰۶۴۶۹.۸ بوده است.

نسبت درآمدها به پرداخت های هزینه ای در ۱۱ماه ابتدای سال گذشته به ۵۶.۵ درصد، مجموع درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای به مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به ۹۱ درصد و تملک دارایی های سرمایه ای به فروش نفت خام ۶۰.۶ درصد و به پرداخت های هزینه ای به ۲۰.۱ درصد رسید.